Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden WEBSHOP HEROES & CO NV – Molenstraat 24 – 3220 Sint-Pieters-Rode – Ondernemingsnummer BE0403567906

Artikel 1: Bindende kracht van huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle leveringen en verkopen van Heroes & Co NV via de webwinkel. Elke bestelling en/of betaling van een factuur houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. Ze hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. Elk voorbehoud dat door de klant zou worden gemaakt aangaande de toepassing van deze voorwaarden en dat niet door Heroes & Co NV uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard is geworden, wordt van rechtswege als onbestaande beschouwd, ongeacht op welk ogenblik dit voorbehoud wordt gemaakt.

Artikel 2: Prijzen Alle prijzen, vermeld in de website, zijn in Euro en inclusief BTW. Vrachtkosten worden steeds afzonderlijk afgerekend bij het uitchecken. Heroes & CO NV behoudt zich te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen aan de huidige grondstoffenprijzen en lonen.

Artikel 3: Betaling Voor bestellingen via de website www.heroesnv.be gelden de volgende betalingsmogelijkheden:

• per Bancontact/Mistercash

Artikel 4: levering. De bestellingen worden verstuurd na volledige betaling. De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat bij de bestelling werd opgegeven. De leveringstermijn bedraagt maximum 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling (indien betaling bij levering) of na ontvangst van de vooruitbetaling (indien vooruitbetaling per overschrijving). Heroes & Co NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke wachttijden. In geen enkel geval, zelfs niet in geval van fout, zal er door de klant schadevergoeding kunnen worden gevorderd.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud De geleverde producten, zelfs na incorporatie, blijven eigendom van Heroes & CO NV tot op het ogenblik van de integrale betaling van alle verschuldigde sommen. Het is de koper niet toegestaan om over de niet betaalde goederen te beschikken, meer bepaald hij mag ze niet voort verkopen, verhuren of in pand geven. Deze eigendomsvoorbehoudsclausule is eveneens van toepassing in geval van faillissement in de mate dat de goederen zich nog in natura bevinden bij de klant. De klant verbindt zich ertoe de goederen met de nodige zorg te bewaren met aanduiding van het feit dat ze eigendom zijn van Heroes & CO NV.

Artikel 6: Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid Deze verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst door het Belgisch recht. Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de zetel van de vennootschap Heroes & CO NV te beschouwen als plaats van uitvoering van onderhavige overeenkomst. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de vestigingsplaats van Heroes & CO NV bevoegd, met het recht om voor andere territoriaal bevoegde rechtbanken een procedure op te starten.

Artikel 7: Klachten mbt online transacties kunnen via de website van de Europese Commissie, het ODR-Platform (Online Dispute Resolution) link: http://ec.europa.eu/odr/ Op deze site vindt u ook informatie over de verschillende mogelijkheden om geschillen buiten gerechtelijk te regelen.

 

.